DECLARACIÓ RESPONSABLE

El/la sol·licitant, en enviar emplenades les dades del formulari d’alta de soci o autorització temporal, declara responsablement que:

 • Ha llegit, accepta i compleix les condicions d’aquesta zona de vol, tant per a visitants com per a pilots.
 • Les dades introduïdes en el formulari són certes i demostrables documentalment en cas que se li sigui requerit.
 • En cas de no disposar de llicència federativa, disposa d’una assegurança en vigor amb la cobertura dels riscos enumerats en l’article 152 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya i, concretament segons el RD.849/1993 del 4 de juny, aquesta assegurança cobreix els imports mínims en els següents casos:
  • Assistència mèdica: cobertura sense límit de despesa fins a 18 mesos
  • Invalidesa: cobertura mínima 12.020,24 euros
  • Mort: cobertura mínima 6.010,12 euros
  • Responsabilitat Civil: cobertura mínima 300.000,00 euros
FALSEDAT O INCOMPLIMENT

La falsedat de qualsevol de les dades introduïdes en els formularis de sol·licitud o declarades responsablement, o l’incompliment de qualsevol de les condicions específiques de la zona de vol (així com d’altres normes generals de vol), anul·la la sol·licitud d’autorització o alta de soci.

CADUCITAT DE LES SOL·LICITUDS

Els dos tipus de permís demanat tenen vigència d’un any (caduquen el 31/12 a les 24.00 h) i cal renovar les dades i la sol·licitud de cara a poder volar l’any següent.

Perquè la sol·licitud de soci sigui efectiva cal que, en un termini de 15 dies naturals, el/la sol·licitant enviï el comprovant del pagament de la quota de soci per correu electrònic a parapentmalloles@gmail.com, indicant a l’assumpte “Quota (any) (nom i cognoms)”. En cas que no s’hagi efectuat el pagament i l’enviament del comprovant en un període de 15 dies naturals després d’haver enviat la sol·licitud, aquesta es considerarà anul·lada i no serà efectiva.

LOPD

Aquest document electrònic pot contenir dades de caràcter personal i informació confidencial i/o privilegiada, advertint-li de la seva obligació de conèixer i complir l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el nou reglament de desenvolupament de la LOPD i les altres disposicions vigents. Si vostè no és el destinatari adequat, ha rebut aquest document per error o té coneixement del mateix per qualsevol motiu, preguem que ens ho comuniqui immediatament i procedeixi a la seva eliminació. Tota còpia, revelació o distribució d’aquesta informació queda terminantment prohibida, podent incórrer en responsabilitat.

L’informem que les dades de caràcter personal proporcionades han estat incorporades en els nostres fitxers amb la finalitat de gestionar les comunicacions del Club Parapent Les Malloles. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà de notificació escrita amb còpia de DNI o enviant un correu electrònic a parapentmalloles@gmail.com, indicant a l’assumpte “LOPD”.