AUTORITZACIONS

Hi ha dues possibilitats de demanar permís per a volar en aquesta zona de vol:

  1. La primera és fer-se soci del club. Per a fer-ho, cal marcar la primera opció de la sol·licitud a continuació, emplenar les dades i enviar-la clicant el botó ‘Enviar’. També cal fer l’ingrés de la quota anual de club perquè la sol·licitud sigui efectiva. Aquesta via és la dels pilots que vulguin volar regularment en aquesta zona.
  2. La segona és demanar autorització temporal per a volar. Aquesta opció està plantejada pels pilots que vulguin volar ocasionalment a la zona i formin part d’un altre club. En aquest cas, cal marcar la segona opció de la sol·licitud a continuació, emplenar les dades i enviar-la clicant el botó ‘Enviar’.

Els dos tipus de permís tenen vigència d’un any (caduquen al 31/12 a les 24.00 h) i cal renovar les dades i la sol·licitud de cara a poder volar l’any següent. Les sol.licituds enviades a partir de l’1/12 s’admetran per a l’any entrant.

SOL·LICITUD

Sr. President:

El/la sol·licitant manifesta el seu desig de:
comprometent-se a complir les obligacions que imposa la legislació especifica aplicable a l’entitat, i també als estatuts, reglaments interns i acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern del Club sobre la gestió d’aquesta zona de vol. Per tant, us fa avinents les seves dades personals, alhora que us prega que accepteu aquesta sol·licitud: